Giải pháp đo kiểm mạng viễn thông

  • Bài viết
  • Giải pháp đo kiểm mạng viễn thông
Ngày đăng: 03/01/2019, 11:07 am
Lượt xem: 679

Chính vì thế, Công ty đang gia tăng nguồn lực về con người, về thiết bị đo nhằm phục vụ tối đa theo yêu cầu khách hàng. Tin rằng, với những nỗ lực này, thời gian tới, dịch vụ đo kiểm của Công ty sẽ ngày càng phát triển, mang lại nhiều giá trị có ý nghĩa về công tác quản lý chất lượng hạ tầng mạng cho cả Công ty cũng như khách hàng.

Các dịch vụ chính:

  • Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet.
  • Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
  • Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
  • Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

 

Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Bài viết khác